Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

portálu nechcemvrasky.sk

(ďalej len „Obchodné podmienky“)

1. Vymedzenie pojmov a právna úprava

Pre účely týchto Obchodných podmienok majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:

Poskytovateľ“ je obchodná spoločnosť Stavasc s.r.o., IČO: 52 468 372, DIČ: 2121044838, IČ DPH: SK2121044838, so sídlom Krivá 17, Košice – mestská časť Juh 040 01 zapísaná obchodnom registri Mestského súdu Košice, odd.: Sro, vložka č. 46716/V, tel.: +421 944 202 104, mail: info@nechcemvrasky.sk.

Klient“ je záujemca o vykonanie kozmetického, alebo estetického ošetrenia.

Spotrebiteľ“ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podnikateľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a každý klient, ktorý nemá postavenie spotrebiteľa, a to najmä:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri,

  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov;

Orgán dozoru“ je Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“), Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A35, 043 79 Košice 1.

Reklamácia“ je uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.

Zmluvný vzťah založený zmluvou sa riadi najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len “Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“), zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“).

2. Všeobecné ustanovenia

2.1. Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s využívaním internetového portálu nechcemvrasky.sk prevádzkovaného poskytovateľom a s poskytovaním služieb poskytovateľom klientovi.

2.2. Poskytovateľ je prevádzkovateľom kozmeticko-estetického salónu a on-line elektronického rezervačného systému „nechcemvrasky.sk“, v ktorom si klient môže rezervovať termín a druh ošetrenia a prostredníctvom ktorého môže klient uzavrieť zmluvu o vykonaní ošetrenia.

3. Rezervačný systém

3.1. Klient za účelom rezervácie ošetrenia, v úvodnej časti rezervačného formulára https://nechcemvrasky.sk/objednavky/, uvedie základné údaje týkajúce sa:

    3.1.1. druhu ošetrenia, o ktorého vykonanie má záujem,

    3.1.2. v prípade záujmu zvolí pracovníka, ktorý má ošetrenie vykonať,

    3.1.3. vyberie dátum a čas, v ktorý chce, aby bolo ošetrenie vykonané (podľa termínov dostupnosti zverejnených prevádzkovateľom);

3.2. V ďalšej časti rezervačného formulára týkajúcej sa povinných údajov klienta, klient uvedie svoje identifikačné údaje, a to najmä meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, prípadne ďalšie informácie umožňujúce efektívnejší výkon ošetrenia.

3.3. Po vyplnení rezervačného formulára, v jeho záverečnej časti zobrazujúcej súhrn rezervácie, môže klient vykonať kontrolu správnosti dátumu, času, druhu ošetrenia, ako i ceny ošetrenia. V prípade, ak klient disponuje zľavovým kupónom môže tento klient v tejto časti použiť.

3.4. Rezerváciu ošetrenia a návrh na uzavretie zmluvy o vykonaní ošetrenia klient potvrdí zaškrnutím políčka „rezervácia s povinnosťou platby“ a následným výberom spôsobu platby. Týmto momentom je rezervácia považovaná pre klienta za záväznú. Momentom odoslania rezervácie sa pre klienta stávajú záväznými aj tieto Obchodné podmienky.

3.5. Klient môže realizovať úhradu ceny zákroku:

    3.5.1. platbou kartou,

    3.5.2. platbou na prevádzke pred vykonaním zákroku;

3.6. Prevádzkovateľ doručí klientovi potvrdenie o rezervácii na mailovú adresu uvedenú klientom v rezervačnom formulári. Ak klient nedostanete potvrdzujúci e-mail do 5 minút, odporúčame skontrolovať priečinok s nevyžiadanou poštou alebo spam.

3.7. Platbu kartou je klient povinný realizovať do 30 minút odo dňa odoslania rezervácia, v opačnom prípade bude rezervácia uskutočnená klientom automaticky zrušená.

3.8. Klient môže požiadať o zmenu rezervácie telefonicky na telefónnom čísle 0944202104 alebo e-mailom na adrese info@nechcemvrasky.sk. Zmena rezervácie podlieha schváleniu poskytovateľom.

3.9. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie rezervácie sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré klient používa.

4. Zmluva

4.1. Zmluva o vykonaní ošetrenia je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu klienta na uzatvorenie zmluvy realizovaného prostredníctvom rezervačného formulára poskytovateľom.

4.2. Záväzným akceptovaním návrhu klienta poskytovateľom je e-mailové potvrdenie zaslané poskytovateľom klientovi o potvrdení rezervácie.

4.3. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.

5. Práva a povinnosti klienta

5.1. Klient je povinný:

    5.1.1. dostaviť sa včas pred plánovaným časom vykonania ošetrenia,

    5.1.2. zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu ošetrenia,

    5.1.3. nepoškodzovať dobré obchodné meno poskytovateľa;

5.2. Klient má právo na riadne vykonanie ošetrenia v termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní rezervácie.

6. Reklamácia

6.1. Reklamačný poriadok je dostupný tu.

7. Spracovanie osobných údajov

7.1. Poskytovateľ týmto oznamuje klientovi, že v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude poskytovateľ ako prevádzkovateľ v procese realizácie rezervácie a uzatvárania zmluvy spracúvať osobné údaje klienta bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov klienta bude vykonávané poskytovateľom v predzmluvných vzťahoch s klientom a spracúvanie osobných údajov klienta je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje klient ako jedna zo zmluvných strán.

7.2. Klient môže označením políčka „Súhlasím s podmienkami používania a spracovaním osobných údajov“ vyjadriť svoj bezvýhradný súhlas so spracovaním, správou a archiváciou osobných údajov uvedených v rezervačnom formulári, ako i ďalších údajov poskytnutých Poskytovateľovi v súvislosti s vykonaním ošetrenia prostredníctvom portálu https://nechcemvrasky.sk/, a to po dobu trvania zmluvy a 3 roky po jej skončení, za účelom zasielania informácií o nových ošetreniach, zľavách a akciách na ponúkané ošetrenia a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch a na ďalšie marketingové účely poskytovateľa a jeho obchodných partnerov.

7.3. Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne s výnimkou uvedenou v predchádzajúcom bode a situácie súvisiace s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednanej služby (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania), či špeciálnych marketingových akcií. Poskytovateľ postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovaniu ľudskej dôstojnosti a tak isto dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektových údajov.

7.4. Súhlas na spracovanie osobných údajov je klient oprávnený odvolať kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu písomnou formou.

7.5. Právnym základom pre spracovávanie osobných údajov klienta je zmluvný vzťah, t.j. zmluva uzavretá medzi poskytovateľom a klientom.

7.6. Klient má právo nahliadnuť do svojich osobných údajov spracovávaných poskytovateľom, opraviť ich a žiadať, aby neboli ďalej spracovávané. Pre uplatnenie tohto práva je nevyhnutné zaslať poskytovateľovi písomnú žiadosť na adresu sídla poskytovateľa:

Stavasc s.r.o.

Krivá 17

Košice – mestská časť Juh 040 01

8. Odstúpenie od zmluvy

8.1. Klientovi vzniká právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených v § 7 a nasl. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, a to do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí ošetrenia. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané poskytovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty.

8.2. Klient nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:

    8.2.1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

    8.2.2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý poskytovateľ nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

    8.2.3. poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

    8.2.4. v ďalších prípadoch vymedzených v ust. § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.

8.3. Klient môže u poskytovateľa uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy (možné stiahnuť tu) zaslaného na adresu sídla poskytovateľa.

8.4. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje. Ak klient odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej klient odstúpil.

9. Riešenie sporov

9.1. V prípade, že klient nebol spokojný s vybavením reklamácie poskytovateľom, alebo keď sa klient obrátil na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva, má klient podľa ustanovení zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak poskytovateľ na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má klient právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Klient je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti.

9.2. Klient je v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie sporov s poskytovateľom, v jazyku, ktorý si zvolí. Klient môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Klient pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Klient môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

9.3. Právo Klienta obrátiť sa na všeobecný súd SR vyššie uvedeným nie je dotknuté.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke portálu obchodu poskytovateľa. Platne uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá.

10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

10.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči klientovi odoslaním elektronickej objednávky klientom.

10.4. V prípade akýchkoľvek výhrad s ustanoveniami Obchodných podmienok je klient oprávnený kontaktovať poskytovateľa a navrhnúť dojednanie ich zmeny.

V Košiciach, dňa 26.10.2023
Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 26.10.2023