Reklamačný poriadok

1. Vymedzenie pojmov a právna úprava

Pre účely tohto Reklamačného poriadku majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:

Poskytovateľ“ je obchodná spoločnosť Stavasc s.r.o., IČO: 52 468 372, DIČ: 2121044838, IČ DPH: SK2121044838, so sídlom Krivá 17, Košice – mestská časť Juh 040 01 zapísaná obchodnom registri Mestského súdu Košice, odd.: Sro, vložka č. 46716/V, tel.: +421 944 202 104, mail: info@nechcemvrasky.sk.

Klient“ je záujemca o vykonanie kozmetického, alebo estetického ošetrenia.

Spotrebiteľ“ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podnikateľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a každý klient, ktorý nemá postavenie spotrebiteľa, a to najmä:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri,

  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov;

Orgán dozoru“ je Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“), Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A35, 043 79 Košice 1.

Reklamácia“ je uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.

Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2. Všeobecné ustanovenia

2.1. Tento reklamačný poriadok je záväzný pre poskytovateľa a klienta. Reklamačný poriadok na netýka predaja výrobkov a poskytovania služieb podnikateľom.

2.2. Týmto reklamačným poriadkom poskytovateľ informuje klienta o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom kde možno reklamáciu uplatniť.

2.3. Uzavretím zmluvy medzi poskytovateľom a klientom sa tento Reklamačný poriadok stáva súčasťou zmluvnej dokumentácie medzi poskytovateľom a klientom. V prípade rozporu medzi Obchodnými podmienkami a týmto Reklamačným poriadkom má v prípade reklamácií prednosť Reklamačný poriadok.

3. Zodpovednosť za vady

3.1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že predávaný výrobok alebo poskytovaná služba bude zodpovedať objednávke klienta, bude mať právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť, bude bez vád a bude zodpovedať záväzným technickým normám.

3.2. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má predaný výrobok alebo poskytovaná služba pri prevzatí klientom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí výrobku/služby v záručnej dobe.

3.3 Záručná doba na predávané výrobky je 24 mesiacov, ak nie je poskytovateľom určená dlhšia doba v záručnom liste, poučení, informovanom súhlase alebo v inom písomnom dokumente.

3.4 Záručná doba na poskytnuté služby, ktoré majú charakter opravy prípadne úpravy veci je 3 mesiace, ak nie je poskytovateľom určená dlhšia doba v záručnom liste, poučení, informovanom súhlase alebo v inom písomnom dokumente.

3.5. Záručná doba na poskytnuté služby, ktoré nemajú charakter opravy prípadne úpravy veci je určená príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3.6. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia výrobku alebo služby klientom.

3.7. Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

4. Uplatnenie reklamácie

4.1. Klient má právo uplatniť reklamáciu vád dodaného výrobku alebo poskytnutej služby.

4.2. Reklamáciu je potrebné uplatniť u poskytovateľa. Klient môže uplatniť reklamáciu:

    4.2.1. osobne v ktorejkoľvek prevádzkarni poskytovateľa,

    4.2.2. mailom na adrese poskytovateľa: info@nechcemvrasky.sk, alebo

    4.2.3. poštou na adrese poskytovateľa Krivá 17, 040 01 Košice.

4.3. Uplatnenie reklamácie klienta musí obsahovať minimálne tieto údaje:

    4.3.1. kontaktné údaje klienta v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, tel. č.,

    4.3.2. označenie reklamovaného výrobku alebo služby,

    4.3.3. popis vady reklamovaného výrobku alebo služby, spôsob akým sa vada prejavuje, popis zdravotných prípadne iných problémov, ktoré má klient v súvislosti s reklamovanou službou a

    4.3.4. nárok uplatnený klientom (odstránenie vady, odstúpenie od zmluvy, zľava zo zaplatenej ceny za poskytnutý výrobok alebo službu)

4.4. Pri uplatnení reklamácie môže klient vyplniť Formulár na uplatnenie reklamácie poskytovateľa. Poskytovateľ na požiadanie klienta odovzdá, prípadne klientovi zašle Formulár na uplatnenie reklamácie na klientom uvedenú e-mailovú adresu. Formulár na uplatnenie reklamácie je zverejnený taktiež na internetovej stránke poskytovateľa tu.

4.5. Pri uplatnení reklamácie výrobku je klient povinný doručiť poskytovateľovi aj reklamovaný výrobok. Pri uplatnení reklamácie služby môže byť pre jej vybavenie vyžadované lekárske, prípadné iné vyšetrenie klienta.

4.6. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď klient uplatnil reklamáciu u poskytovateľa, t.j. deň doručenia reklamácie poskytovateľovi v súlade s týmto článkom Reklamačného poriadku. V prípade, ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky požadované údaje podľa bodu 3. tohto článku, reklamačné konanie nezačne až do dňa doručenia všetkých požadovaných údajov. Ak klient ani na výzvu poskytovateľa nedoplní chýbajúce údaje, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

5. Práva z vád

5.1. Ak sa na predanom výrobku vyskytne vada, za ktorú zodpovedá poskytovateľ má klient právo na:

    5.1.1. bezplatné, včasné a riadne odstránenie, ak ide o odstrániteľnú vadu,

    5.1.2. výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy, ak nie je možné vadu odstrániť a ak táto bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,

   5.1.3. primeranú zľavu z ceny veci, ak nie je možné vadu odstrániť a táto nebráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady;

5.2. Ak sa na poskytnutej službe, ktorá má charakter úpravy alebo opravy veci vyskytne vada, za ktorú zodpovedá poskytovateľ má klient právo na:

    5.2.1. bezplatné odstránenie vady, ak vadu možno odstrániť,

    5.2.2. zrušenie zmluvy alebo na primerané zníženie ceny opravy alebo úpravy, ak vadu nemožno odstrániť;

5.3. Ak sa na predanej službe, ktorá nemá charakter úpravy alebo opravy veci vyskytne vada, za ktorú zodpovedá poskytovateľ bude sa vybavenie reklamácie riadiť príslušnými právnymi predpismi.

5.4. Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z vyúčtovanej ceny sa prihliadne na charakter vady, dobu jej trvania a možnosť ďalšieho využívania.

6. Priebeh vybavenie reklamácie

6.1. Pri osobnom uplatnení reklamácie vydá poskytovateľ plientovi Potvrdenie o uplatnení reklamácie. V prípade reklamácie poskytnutej služby dohodne poskytovateľ s klientom termín lekárskeho, či iného vyšetrenia potrebného na zistenie vád reklamovaných služieb a spôsobu ich odstránenia. V prípade, ak nie je možné dohodnúť termín vyšetrenia hneď pri uplatnení reklamácie, poskytovateľ je povinný oznámiť klientovi termín vyšetrenia najneskôr v lehote 10 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, spôsobom, ktorý si zvolí klient v reklamačnom protokole (telefonicky alebo e-mailom).

6.2. Pri uplatnení reklamácie prostredníctvom e-mailu alebo poštou doručí poskytovateľ klientovi Potvrdenie o uplatnení reklamácie na ním uvedenú e-mailovú adresu alebo poštovú adresu. V prípade reklamácie poskytnutej služby poskytovateľ zároveň oznámi klientovi termín vyšetrenia potrebného na zistenie vád reklamovaných služieb a spôsobu ich odstránenia na ním uvedenú e-mailovú adresu alebo poštovú adresu.

6.3. Poskytovateľ prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie.

6.4. V prípade, ak na vybavenie reklamácie nie je potrebné vyšetrenie klienta, po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

6.5. V prípade, ak na vybavenie reklamácie bude potrebné vyšetrenie klienta, je poskytovateľ povinný vybaviť reklamáciu ihneď po vyšetrení klienta, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa vyšetrenia klienta.

6.6 Ak sa klient bez ospravedlnenia nedostaví na poskytovateľom stanovený termín vyšetrenia, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú. V prípade, ak sa klient nemôže dostaviť na vyšetrenie v stanovenom termíne, dohodne si s poskytovateľom nový termín vyšetrenia. Doba odo dňa pôvodne poskytovateľom stanoveného termínu vyšetrenia a nového termínu vyšetrenia stanoveného podľa požiadaviek klienta sa nezapočítava do lehoty stanovenej na vybavenie reklamácie.

6.7. V prípade, ak z objektívnych dôvodov, spočívajúcich najmä v zdravotnom stave klienta alebo v neposkytnutí potrebnej súčinnosti zo strany klienta, nemôže dôjsť k vybaveniu reklamácie v lehotách uvedených v bode 4. a 5. tohto článku, poskytovateľ na túto skutočnosť upozorní klienta a reklamáciu vybaví bezodkladne potom, ako odpadnú prekážky pre jej vybavenie.

6.8. O vybavení reklamácie vydá poskytovateľ klientovi Potvrdenie o vybavení reklamácie

6.9. O vybavení reklamácie informuje poskytovateľ klienta osobne, e-mailom alebo poštou. Spolu s informáciou o vybavení reklamácie poskytovateľ doručí klientovi aj Potvrdenie o vybavení reklamácie.

6.10. Poskytovateľ je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

6.11. Reklamácia sa nevzťahuje na prípady:

    6.11.1. ak vada výrobku alebo služby bola spôsobená v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť za vady,

    6.11.2. ak vada výrobku alebo služby bola spôsobená neodbornými zásahmi zo strany klienta alebo tretích osôb, ktorým klient vedome alebo nevedome v dôsledku svojej nedbanlivosti, takýto zásah umožnil;

6.12. Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli:

  6.12.1. z dôvodu mechanického poškodenia, ktoré nebolo spôsobené poskytovateľom,

   6.12.2. v dôsledku porušenia povinností klienta,

  6.12.3. v dôsledku nedodržiavania pokynov poskytovateľa súvisiacich s pozákrokovou starostlivosťou,

  6.12.4. v dôsledku poskytnutia nepravdivých alebo neúplných informácií o zdravotnom stave

klienta,

  6.12.5. v dôsledku zmeny zdravotného stavu klienta, ktoré pri poskytovaní výrobkov alebo služby nebolo možné predpokladať alebo ktoré poskytovateľ nemohol ovplyvniť,

 6.12.6. v dôsledku toho, že klient bezodkladne neinformoval poskytovateľa o ich vzniku a neposkytol mu potrebnú súčinnosť na odstránenie týchto vád;

7. Alternatívne riešenie sporu

7.1. Klient má právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva.

7.2. Ak poskytovateľ na žiadosť klienta podľa bodu 1. odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania klientom má klient právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

7.3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); Klient má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 26.10.2023

8.2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku.

V Košiciach, dňa 26.10.2023
Stavasc s.r.o.
MUDr. Pavel Staško, PhD., MHA, konateľ